REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.NATURALNEHERBATY.PL

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Niniejszy regulamin określa warunki składania zamówień oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.naturalneherbaty.pl przez spółkę Galeria Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopalnianej 20b lok. 24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560668, NIP: 5223030851, REGON: 361678024.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do Konsumentów nie będących przedsiębiorcami.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem witryny internetowej www.naturalneherbaty.pl.

II. DEFINICJE

 1. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniu dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie wybranych Towarów do elektronicznego koszyka, jak również określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposoby dostawy i metody płatności,
 3. Klient – osoba pełnoletnia odwiedzająca Sklep Internetowy, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin,
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – przydzielona indywidualnie danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego,
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,
 8. Rejestracja – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych
formularzy w Sklepie Internetowym w celu utworzenia Konta Klienta,
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.naturalneherbaty.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupować Towary,
 10. Towar – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży,
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów (produktów) w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, 
zawierana lub zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na !rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 13. Usługodawca (Sprzedawca) – Galeria Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560668, NIP: 5223030851, REGON: 361678024, z siedzibą przy ul. Kopalnianej 20b lok. 24, 01-321 Warszawa,
 14. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827)
 15. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru,

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZ KLIENTA

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Klienta z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

a)    Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b)   Dostęp do poczty elektronicznej,

c)    Przeglądarka internetowa Interner Explorer w wersji 11 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d)   Włączeniu w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient zobowiązany jest do niedostarczania w ramach Sklepu Internetowego treści niezamówionych oraz zabronionych przez przepisy prawa.

IV. USŁUGI PROWADZONE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są poniżej wymienione Usługi Elektroniczne:

a)    Prowadzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym,

b)   Formularz Zamówienia

c)    Newsletter

 1. Usługa prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Konta przez Klienta możliwe jest po dokonaniu Rejestracji polegającej na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracji udostępnionego na stronach Sklepu jak również zaakceptowaniu regulaminu Sklepu. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji ze swojego Konta poprzez wysłanie żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, w szczególności z pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@naturalneherbaty.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 2. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Polega ona na korzystaniu przez Klienta z Formularza Zamówienia i rozpoczyna się w momencie dodanie pierwszego produktu do koszyka w Sklepie Internetowym a kończy się w momencie zaakceptowaniu płatności za produkty dodane do koszyka w Sklepie Internetowym lub wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę informacji handlowych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych.

V.   ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcie umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez klienta w Sklepie Internetowym jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zamówienia mogą być składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub poczty elektronicznej przez 24 godziny 7 dni w tygodniu lub też telefonicznie w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 5. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie do koszyka zamawianych produktów. Po zakończeniu wyboru produktów należy przejść przez poszczególne etapy finalizacji zamówienia wybierając metodę płatności, sposób dostawy, adres dostawy oraz w przypadku gdy Klient chce otrzymać fakturę również danych do jej wystawienia.
 6. Po uzupełnieniu przy składaniu Zamówienia wszystkich niezbędnych danych wyświetla się podsumowanie Zamówienia do ostatecznej akceptacji. Warunkiem wysłania Zamówienia niezbędna jest również akceptacja przez Klienta Regulaminu Sklepu Internetowego.
 7. Następnie Klient wysyła Sprzedawcy Zamówienie, które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 8. Po otrzymaniu Zamówienia Klienta Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, o których mowa powyżej, oraz poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

VI. CENY I METODY PŁANOŚCI

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności:

a)    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nr rachunku:

b)   Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

c)    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 1. Terminy płatności.

a)    W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym (pkt. 2.c) powyżej) lub płatności przelewem (pkt. 2.a) powyżej) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

b)   W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki (pkt. 2.b) powyżej) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VII. TERMINY, SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARÓW.

 1. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące możliwości dostawy lub odbioru Towarów:

a)    Przesyłka kurierska,

b)   Przesyłka kurierska pobraniowa

c)    Odbiór osobisty pod adresem: ul. Kopalniana 20b lok. 24, 01-321 Warszawa, w terminach i godzinach uzgodnionych z Klientem.

 1. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towarów są wskazywana Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Odbiór osobisty Towarów przez Klienta jest bezpłatny.
 3. Dostawa Towarów do Klienta realizowana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

VIII. REKLAMACJA TOWARÓW

 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeśli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, określone są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi Towar bez wad.
 3. Reklamacje wynikające z naruszenia gwarantowanych prawnie lub wynikających z niniejszego Regulaminu praw Klienta należy zgłaszać na adres: Galeria Zdrowia Sp. z o.o., ul. Kopalniana 20b lok. 24, 01-321 Warszawa.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć, na adres wskazany w pkt. 2 powyżej, reklamowany Towar oraz jeśli to możliwe dowód jego zakupu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać na adres: Galeria Zdrowia Sp. z o.o., ul. Kopalniana 20b lok. 24, 01-321 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej sklep@naturalneherbaty.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj, opis oraz datę zaistniałych nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b)   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c)    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru lub w przypadku świadczeniu Usług od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a)    Pisemnie na adres: Galeria Zdrowia Sp. z o.o., ul. Kopalniana 20b lok. 24, 01-321 Warszawa,

b)   W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@naturalneherbaty.pl.

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego,, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnie w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Towar na adres: Galeria Zdrowia Sp. z o.o., ul. Kopalniana 20b lok. 24, 01-321 Warszawa.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a)    świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)   umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)     umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h)   umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i)     umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)   umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)     świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady opisane w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak podania danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje brakiem możliwości zawarcia danej umowy. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. Administrator może udostępnić posiadane dane Klienta:

a)    W przypadku gdy Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską – wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi obsługującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b)   W przypadku gdy Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie internetowej Sklepu zawierającej termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji Klienta skutkuje rozwiązaniem umowy z Usługodawcą.
 2. Zmiana rachunku bankowego Sprzedawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.